Инструкции за употреба Dental Care

Dental Care

Преносим електрически ултразвуков почистващ уред за зъби

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че закупихте нашия продукт.

Отсега нататък можете да поддържате зъбите и венците си здрави. Вече можете ефективно и лесно да премахнете зъбната плака, зъбния камък и петната по зъбите, като така ще предотвратите заболяване на венците. Този многофункционален почистващ уред за зъби премахва на зъбния камък и масажира венците с помощта на усъвършенствани вибрации, като така Ви дава уверена усмивка и свеж дъх всяка сутрин!

Това ръководство се отнася до указанията за безопасност и инструкциите за експлоатация. Моля, прегледайте го внимателно преди да започнете употребата на този продукт.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете внимателно това ръководство преди да използвате продукта И ГО СЪХРАНЕТЕ ЗА БЪДЕЩA УПОТРЕБА.

• Този почистващ уред е предназначен за стоматологични цели. Предназначен е за отстраняване на зъбен камък или плака и за други стоматологични цели, при които ултразвуковите вибрации са от полза. Не го използвайте за цели, за които не е предназначен. Ако не сте сигурни как да го използвате, моля, свържете се с местния търговец или мястото, откъдето сте го закупили.

• Използвайте само по предназначение. Неспазването на инструкциите за експлоатация може да доведе до сериозни наранявания на ползвателя или до повреда на продукта, която би била евентуално непоправима. Преди да използвате този продукт, уверете се, че сте прочели и разбрали инструкциите за експлоатация.

• При почистване винаги допирайте върха върху зъбните повърхности. Избягвайте ненужен контакт на накрайника с меки тъкани като венеца, лигавицата или кожата.

• Преди употреба проверете за необичайни вибрации на накрайника. Ако се открият аномалии, незабавно преустановете употребата и се свържете с търговеца.

• При почистване не докосвайте с върха керамични протези. Това може да го повреди.

• Използвайте уреда само с оригиналния захранващ адаптер.

• Преди да включите адаптера в електрическия контакт, моля, уверете се, че напрежението посочено на етикета на адаптера съответства на напрежението във Вашия дом.

• Металната глава на почистващия уред не е сменяема.

• Не излагайте почистващия уред на външна среда, екстремни температури, пряка слънчева светлина, прекомерна влажност или прекомерно запрашена среда.

• Използвайте го при -10°C до 40°C затворена среда.

• Не мийте и не накисвайте продукта дълго време.

• Този продукт е ограничен само за употреба от възрастни. Моля, съхранявайте продукта правилно след употреба. Пазете от деца, за да избегнете нараняване по погрешка.

• Този продукт съдържа батерия. Не го поставяйте в огън или съд с висока температура, за да избегнете пожар или експлозия.

• Не поставяйте уреда в близост до отоплителни печки, открит огън или друго оборудване, което е източник на топлина.

• Дръжте почистващия уред на достатъчно разстояние от очите.

• Не изключвайте захранващия адаптер чрез издърпване на захранващия кабел от контакта. Това може да повреди адаптера или контакта. Издърпайте внимателно кабела от контакта, като го придържате.

• Преди употреба винаги проверявайте частите на уреда за повреди. Повредените части не трябва да се използват и трябва да се подменят.

• Не поставяйте кабела на захранващия адаптер върху остри предмети.

• За да предотвратите възникването на опасна ситуация, не поправяйте сами уреда за почистване или някой от компонентите му и не го модифицирайте по никакъв начин. За какъвто и да е ремонт, моля, свържете се с оторизиран сервиз. Поправяйки сами продукта, рискувате да се лишите от правата си, които имате ако не сте доволни от продукта, както и от правото на гаранция за качество.

• Не използвайте уреда, ако по кабела или щепсела му има повреди или ако уредът не работи, изтърван е или е повреден по някакъв друг начин.

• Не увивайте кабела около уреда.

• Всяко обслужване или ремонт трябва да бъде извършвано в оторизиран сервизен представител.

• Продуктът не е подходящ за използване в среда със запалими газове.

• Използвайте този уред само по предназначение.

Обратно към продукта: тук.